MENU

2. Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172)

 Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi   Kawasan Pentadbirannya:

  • Mengatur , Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya.

3. Akta Jalan Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

  • Meluluskan Pelan Bangunan
  • Mengawal untuk memastikan kerja-kerja tanah yang dilaksanakan mengikut kehendak-kehendak yang ditetapkan.
  • Memastikan pembinaan sesuatu bangunan adalah mengikut pelan yang diluluskan.
  • Memastikan penggunaan sesuatu bangunan adlalah seperti yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
  • Mengawal penggunaan bahan-bahan mudah terbakar dalam pembinaan sesuatu bangunan.
  • Penyediaan infrastruktur untuk sesuatu pemajuan.
  • Kawalan ke atas bangunan yang berada di dalam keadaan bahaya.
  • Pemeriksaan berjadual ke atas bangunan-bangunan yang sudah siap mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)